Biuletyn Informacji Publicznej Informacje podstawowe - Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
Ostatnia aktualizacja strony: 01.10.2018, 14:26

Informacje podstawowe

Środa, 29 października 2014

Informacje podstawowe

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy to państwowa jednostka o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, która kształci i wychowuje młodzież z terenu całego kraju.

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zostało powołane do życia w 1999 roku przez Ochotnicze Hufce Pracy i jako jedyne w Polsce działa na gruncie europejskim.

Oferta Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy skierowana jest do młodzieży w przedziale wiekowym 15-18 lat, która ukończyła gimnazjum i chce kontynuować dalszą edukację w szkołach zawodowych. 

Kształcenie praktyczne realizowane jest w formie praktycznej nauki zawodu u pracodawców na terenie Białej Podlaskiej i okolic lub w przypadku zawodu kucharz i ogrodnik w ECKiW OHP w Roskoszy. Uczestnicy OHP zawierają z pracodawcami "Umowy o pracę w celu nauki zawodu" i świadczą pracę na ich rzecz na statusie młodocianego pracownika.

ECKiW OHP proponuje młodzieży najbardziej potrzebującej wsparcia bezpłatny całotygodniowy pobyt oraz całodzienne wyżywienie w internacie przy ul. Sikorskiego 5 w Białej Podlaskiej. Uczestnicy mieszkający w internacie objęci są całodobową opieką kadry wychowawczej.
Ponadto we wspomnianym obiekcie funkcjonuje Świetlica środowiskowa, która zabezpiecza potrzeby rozwoju różnych zainteresowań i hobby.
Do swojej dyspozycji młodzież ma również profesjonalnie wyposażoną salę internetową oraz siłownię.
Przez cały rok organizowane są różne imprezy okolicznościowe dla młodzieży OHP oraz z udziałem społeczności lokalnej.

Pedagogiczna kadra OHP realizuje kompleksowy proces obejmujący kształcenie ogólne i zawodowe uczestników, wychowanie, resocjalizację, działania profilaktyczne, a także o charakterze kulturalno – oświatowym i rekreacyjno – sportowym.

Siedziba Centrum położona jest we wschodniej części Polski, w województwie lubelskim, w oddalonej o 5 km od Białej Podlaskiej miejscowości Roskosz. Centrum położone jest na trasie Berlin – Moskwa, 25 km od granicy z Białorusią i 30 km z Ukrainą. Odległość od Warszawy wynosi 156 km (stosunkowo dogodny czas dojazdu koleją, lub samochodem – około 2 godz.). Centrum nie przypadkiem powstało w Roskoszy, to jest w regionie, gdzie swoją małą ojczyznę znaleźli Polacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie i Żydzi, w miejscu, gdzie spotykają się narody, mniejszości narodowe i grupy etniczne. Na tym obszarze pogranicza Europy Środkowo -Wschodniej powstało Centrum mogące stać się podstawą inicjowania dobrej współpracy międzynarodowej, bazujące na twórczym przenikaniu tradycji i obyczajów, współistnieniu religii i światopoglądów, świadczące o tym, że różnorodność kultur jest bogactwem społeczeństw. Założeniem statutowym Centrum jest upowszechnianie zasad demokracji i tolerancji oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, zwłaszcza tymi, które na przestrzeni wieków związane były poprzez historię, tradycję i kulturę z Polską. Centrum ma również za zadanie przyczyniać się do tworzenia wzorów współżycia pozbawionego stereotypów i uprzedzeń. Głównym celem działalności Centrum jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży defaworyzowanej – poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii a także promocja bezpośredniej współpracy międzynarodowej w ramach realizacji programów europejskich. Centrum jest miejscem spotkań młodzieży, nauczycieli, wychowawców a także działaczy samorządowych zarówno z krajów Unii Europejskiej jak i sąsiadujących. Pełni również funkcje kulturotwórcze i integracyjne dla społeczności lokalnej poprzez jej uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz animowanie wspólnych przedsięwzięć o tym charakterze.


Program Centrum skierowany jest do następujących adresatów: 

  • młodzieży polskiej i zagranicznej
  • organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą zajmujących się problematyką dotyczącą młodzieży 
  • organizacji młodzieżowych w kraju i za granicą 
  • władz administracyjnych i samorządowych wszystkich szczebli, w szczególności zaś województwa lubelskiego – jednostek organizacyjnych OHP, ich kadry i uczestników 
  • społeczności lokalnej.

 

Centrum posiada bogate zaplecze szkoleniowo – rekreacyjno – sportowe co pozwala jednostce na organizację wielu szkoleń, konferencji i seminariów, prowadzenie praktyk oraz organizację wypoczynku indywidualnego. Położone w jednym z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo terenów Południowego Podlasia, stanowi idealne miejsce wypoczynku i pracy w atmosferze ciszy i spokoju. Kompleks czterech budynków, ogromny teren i różnorodność atrakcji stwarzają duże możliwości dostosowania się do specyficznych potrzeb każdego klienta.

Najnowszym przedsięwzięciem jest poszerzenie infrastruktury o wybudowaną na terenie ECKiW OHP w Roskoszy wioskę ginących zawodów wzniesioną w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi. Wioska powstała w wyniku realizacji przez OHP projektu pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i trwał od maja 2014 r. do końca września 2015 r. W skład wioski wchodzą warsztaty i pracownie wyposażone w sprzęt, maszyny i narzędzia do nauki zawodów: kamieniarza, zduna, piekarza, cukiernika, tkacza, rymarza, kowala, dekarza/strzecharza i kołodzieja.

Metadane

Data publikacji : 29.10.2014
Data modyfikacji : 26.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Zając
©2006-2019 Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL